ООО "Сантехсити"
   
 
   
 
   
Прайс-лист:
   
 
Прайс-лист \ Публичный договор купли-продажи
 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ № 11/01

 

м. Донецьк                                                                                                     «04» січня 2011 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «САНТЕХСІТІ», далі за текстом «Продавець», в особі директора Ніколенка Костянтина Олександровича, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та фізична особа, що діє у власних інтересах або інтересах юридичної особи, що іменується надалі «Покупець», уклали цей публічний договір купівлі-продажу в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України (далі по тексту – договір) про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1. Продавець зобов’язується передати товар у власніть Покупцю, а Покупець зобов’язується прийняти товар та оплатити його ціну в порядку та на умовах цього договору.
1.2. Предметом продажу може бути будь-який товар, зазначений у відповідній видатковій накладній, рахунку-фактурі Продавця.
1.3. Продавець гарантує, що товар не переданий під заставу, не знаходиться в спорі, під арештом та на нього не розповсюджуються права третіх осіб.
1.4. Продавець та Покупець підтверджують, що даний договір не являється фіктивним, удаваним правочином, правочином, що вчиняється під впливом насильства або обману.

2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ.
2.1. Укладанням договору з боку Покупця, тобто повним і беззастережним прийняттям Покупцем умов договору, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України є здійснення Покупцем оплати у повному або неповному обсязі у відповідності з одержаним від Продавця рахунком-фактурою.
2.2. Продавець залишає за собою право вносити будь-які зміни до умов цього договору з обов"язковим повідомленням про це Покупців.

3. УМОВИ ПРОДАЖУ ТОВАРУ.
3.1. Загальна кількість товару, що підлягає продажу, його часткове співвідношення (асортимент, номенклатура) за групами, видами, марками, типами, розмірами визначається за згодою сторін у рахунку-фактурі або видатковій накладній, якщо інше не передбачено діючим законодавством України.
3.2. Передача товару Покупцю здійснюється за видатковою накладною, в якій сторони зазначають найменування товару, що передається, кількість в одиницях виміру, узгоджену ціну товару та загальну вартість товару, що передається. На загальну вартість товару нараховується ПДВ за ставкою, встановленою чинним законодавством.
3.3. Дата підписання відповідної видаткової накладної Покупцем є датою продажу товару Продавцем.
3.4. Продавець здійснює продаж товару на умовах попередньої оплати, з оплатою товару Покупцем у строк 5 (пять) календарних днів від дати складання рахунку-фактури, виставленого Постачальником на попередню оплату партії товару, та відвантаженням товару у строк 5 (пять) календарних днів від дати оплати виставленого рахунку-фактури, встановленої п. 6.5 цього договору.
3.5. Покупець має право змінювати загальну кількість товару, що підлягає продажу, його часткове співвідношення (асортимент, номенклатуру) за групами, видами, марками, типами, розмірами до фактичної оплати товару. В такому випадку Продавець зобов’язаний надати Покупцю нові рахунок-фактуру та видаткову накладну, складені з урахуванням вищезазначених змін.
3.6. Незалежно від умов продажу разом з товаром Продавець повинен передати Покупцю документи (рахунок-фактуру, видаткову накладну, ін.) на товар, які повинні бути оформленими згідно вимог та підлягають до передачі відповідно до чинного законодавства України.
3.7. В свою чергу Покупець зобов’язаний надати Продавцю (експедитору) до моменту передачі товару видаткову накладну на товар, що передається, з особистим підписом Покупця у відповідному місці.
3.8. Право власності на товар і пов"язані з ним ризики переходить від Продавця до Покупця в момент фактичного отримання товару Покупцем за видатковою накладною (транспортним  документом). Підтвердженням переходу права власності на товар є підпис Покупця в видатковій накладній (квитанції, реєстру доставки тощо), виданої Продавцем, транспортною або кур’єрською компанією.

4. КІЛЬКІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ТОВАРУ.
4.1. Кількість товару, що продається, встановлюється або в одиницях вимірювання, або у грошовому вираженні, та визначається згідно видаткової накладної та рахунку-фактури, виставленого Продавцем на вартість товару.
4.2. Якість товару повинна відповідати діючим в Україні стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації на даний вид товару, а за їх відсутності – зразкам (еталонам).
4.3. Відповідність товару встановленим вимогам по якості підтверджується способом і в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
4.4. При виникненні претензій щодо якості товару, пред"явити їх у строки та у відповідності до Закону України «Про захист прав споживачів» через місцевий сервісний центр, а у випадку його відсутності через Продавця. У разі, якщо недоліки поставленого товару можуть бути усунені без його повернення Продавцю, Покупець має право вимагати від Продавця усунення зазначених недоліків за місцезнаходженням товару. В протилежному випадку Покупець має право на заміну товару Продавцем на аналогічний (такий самий).

5. УПАКОВКА ТОВАРУ.
5.1. Товар передається Покупцю в стандартній упаковці заводу-виробника, а в разі її відсутності – в упаковці, яка забезпечує збереження товару під час зберігання, транспортування та проведення можливих розвантажувально-навантажувальних робіт, за умови належного виконання загально прийнятих умов зберігання, транспортування та виконання зазначених робіт для даного типу товару.
5.2. Будь-яка додаткова (нестандартна) упаковка товару оплачується Покупцем додатково.

6. ЦІНА  ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.
6.1. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України – гривні.
6.2. Ціна товару з урахуванням ПДВ за ставкою, встановленою чинним законодавством, остаточно узгоджується та зазначається сторонами у відповідній видатковій накладній на товар. Зміна остаточно узгодженої сторонами ціни товару після його оплати Покупцем не допускається.
6.3. Покупець повинен сплатити повну вартість товару не пізніше строку, встановленого п. 3.4. цього договору.
6.4. Оплата товару здійснюється в розмірі повної вартості товару шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Продавця, вказаний у реквізитах Продавця в п. 11 цього договору.
6.5. Оплата здійснюється Покупцем на підставі відповідного рахунку-фактури, виставленого Продавцем на повну вартість товару. При здійсненні платежу Покупець обов’язково повинен зазначати в платіжному дорученні номер та дату складання рахунку-фактури, виставленого Продавцем на попередню оплату товару, замовленого Покупцем. Датою оплати виставленого рахунку-фактури є дата надходження грошових коштів від Покупця у розмірі повної вартості узгодженого товару на поточний рахунок Продавця.
6.6. Попередня оплата здійснюється на підставі рахунку-фактури, виписаного Постачальником відповідно до погодженого сторонами асортименту, кількості та вартості товару, який повинен бути сплачений Покупцем не пізніше, ніж на умовах терміну п. 3.4 цього договору.

7. відповідальність сторін.
7.1. Сторона, яка порушила своє зобов’язання, визначене цим договором та/або чинним законодавством України, зобов’язана відшкодувати іншій стороні завдані цим порушенням збитки в повному обсязі.
7.2. Продавець не несе відповідальності за збитки, заподіяні Покупцю внаслідок неналежного використання Покупцем переданих товарів.
7.3. Продавець не несе відповідальності за неналежне, невчасне виконання своїх зобов’язань за цим договором в разі надання Покупцем  недостовірної, неправдивої та некоректної інформаціі.
7.4. Склад та розмір відшкодування збитків визначається сторонами за правилами, встановленими діючим законодавством України.

8. Обставини, що виключають відповідальність сторін (форс-мажор).
8.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення обставин непереборної сили, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, валютних обмежень, змін у законодавстві зобов’язаної сторони, які унеможливлюють виконання стороною своїх зобов’язань за даним договором, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи природних явищ, та безпосередньої дії таких обставин на зобов’язану сторону, сторона звільняється від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин. У разі, коли дія зазначених обставин триває більш ніж впродовж 90 календарних днів, кожна із сторін має право на дострокове розірвання договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу сторону не пізніше як за 30 календарних днів до запланованої дати розірвання договору. Достатнім, але не необхідним доказом дії зазначених обставин та терміну їх дії є відповідний документ, виданий Торгівельно-промисловою палатою тієї країни, де сталися ці обставини.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.
9.1. Договір набуває чинності з моменту надання Покупцю рахунку-фактури відповідно до п. 6.6. цього договору та здійснення Покупцем підтверджуючих дій, тобто оплати за товар у повному або неповному обсязі у відповідності з одержаним від Продавця рахунком-фактурою, і діє до повного виконання сторонами зобов’язань за цим договором.
9.2. Якщо Покупець не здійснює оплату за товар у повному обсязі відповідно до вимог, визначених п.п. 6.3.-6.6. цього договору, та у термін п. 3.4 цього договору, за домовленістю сторін договір вважається достроково розірваним з боку Покупця.
9.3. У випадку дострокового розірвання договору з боку Покупця Продавець повертає Покупцю частково оплачену за товар суму грошових коштів шляхом її перерахування на рахунок Покупця. Покупець зобов’язаний надати реквізити рахунку для повернення грошових коштів у термін 3 (три) календарних днів з дати дострокового розірвання договору
9.4. Визнання судом недійсності будь-якого пункту даного договору не спричиняє недійсність інших пунктів.
9.5. Якщо договір змінено або розірвано судовим рішенням, договір вважається зміненим або розірваним з дати набрання чинності відповідного судового рішення (ухвали), якщо інший термін не буде передбачений у рішенні (ухвалі) суду.
9.6. Даний договір є публічною офертою. Відсутність підписаного між сторонами екземпляру Договору на паперовому носії із проставленими підписами обох сторін у випадку проведення по ньому фактичної оплати Покупцем не є підставою вважати даний Договір не укладеним. Проведення оплати у відповідності з умовами договору вважається акцептом Покупця.

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.
10.1. Усі суперечки і розбіжності, що виникають за даним договором, повинні вирішуватись шляхом переговорів між сторонами.
10.2. Якщо сторони не можуть дійти згоди протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня направлення претензії, то така суперечка повинна бути врегульована відповідно до процедури, передбаченої чинним законодавством України. Рішення суду є остаточним і обов’язковим для обох сторін.

11. Реквізити сторін та підписи.

ПРОДАВЕЦЬ

 

 

Назва: ТОВ «Сантехсіті»
Адреса: 83087, м. Донецьк, вул. Калініна, 102
Рахунок: 26004060089238
у ДРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» м. Донецька
МФО 335496,   код ЄДРПОУ 35886306
Св. ППДВ № 100118367
ІПН 358863005663
Тел./факс: +38-062-345-80-89

 

 

Директор                      Ніколенко К.О.

 

 

 

ВодопроводКанализацияКанализация наружнаяКотельное оборудованиенасосное оборудованиеЕмкости для водыфильтровальное оборудование